Regulamin


Regulamin projektu „Festiwal Supportów” 27.08.2018 –22.02.2019 – 5. Edycja
 

§ 1. Definicje

 1. Organizator: Organizatorem projektu „Festiwal Supportów” jest Fundacja Polish Heritage z siedzibą przy ul. Stelmachów 127i, 31-349 Kraków NIP 945-21-83-943 oraz Polskie Koleje Linowe S.A., z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krupówki 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy – KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172.700.000 PLN, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16- 338, REGON 122633430.

 2. Projekt: „Festiwal Supportów” odbywający się w dniach 27.08.2018 – 22.02.2019, złożony z etapu Zgłoszeń, Eliminacji Festiwalu Supportów, Warsztatów w Muzycznej Owczarni, sześciu koncertów finałowych Zespołów w trakcie Krynica Źródłem Kultury w Krynicy-Zdroju oraz Finału.

 3. Zespół: zespół muzyczny z Polski lub jednego z krajów nadbałtyckich Unii Europejskiej, który zgłosił chęć udziału w Festiwalu Supportów za pomocą Formularza Zgłoszeniowego i został zakwalifikowany do udziału.

 4. Komisja Kwalifikująca: Komisja złożona z Organizatorów Festiwalu Supportów. Zadaniem komisji jest wybór 10 zespołów, które wezmą udział w kolejnych etapach Festiwalu Supportów.

 5. Jury:
  a) etap eliminacji: w jego skład wchodzi 4 członków stałych z których każdy przyznaje
  od 1 do 15 punktów. Suma punktów to 60.
  b) etap półfinału: w jego skład wchodzi 4 członków stałych z których każdy przyznaje
  od 1 do 15 punktów. Suma punktów to 60.
  c) etap finału: w jego skład wchodzi 4 członków stałych z których każdy przyznaje
  od 1 do 15. Suma punktów to 60.

 6. Umowa Ramowa z Zespołem: zostanie zawarta po zakwalifikowaniu zespołu do Eliminacji. Umowa Ramowa staje się równocześnie Kontraktem Sponsorskim, jeśli Zespół biorący udział w 4. Edycji Festiwalu Supportów zostanie wskazany przez Publiczność oraz Jury w koncercie finałowym jako Zespół otrzymujący Kontrakt Sponsorski opiewający na sumę 40 000 zł brutto.

§ 2. Miejsce, czas i struktura koncertu

 1. Zgłoszenia do piątej edycji Festiwalu przyjmowane będą w dniach 27.08 – 24.09.2018 za pomocą Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej www.festiwalsupportow.pl.

 2. Ogłoszenie 10 zakwalifikowanych zespołów zostanie opublikowane na stronie www.festiwalsupportow.pl w dniu 28.09.2018.

 3. Eliminacje Festiwalu Supportów odbywać się będą od 15.10.2018 do 16.12.2018 w Klubie Forty Kleparz w Krakowie.

 4. Warsztaty w Klubie „Muzyczna Owczarnia” w Jaworkach k. Szczawnicy odbędą się
  w terminie 6-12.01.2019 .

 5. Festiwal Supportów i Finał Festiwalu Supportów odbędą się w dniach 18.01 – 22.02.2019 w Krynicy-Zdroju, w ramach Krynica Źródłem Kultury.

§ 3. Zgłoszenia

 1. Do Projektu może zgłosić się każdy zespół muzyczny z Polski i krajów nadbałtyckich Unii Europejskiej (Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania) wykonujący na żywo utwory słowno-muzyczne, który dysponuje co najmniej 40 minutowym repertuarem koncertowym.

 2. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie w wyznaczonym terminie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, w którym artysta musi zawrzeć:
  a) jeden link do własnego nagrania studyjnego,
  b) jeden link do własnego utworu wykonanego na żywo,
  c) dwa zdjęcia zespołu,
  d) adres swojej strony internetowej lub fanpage’u na portalu społecznościowym,
  e) skład zespołu,
  f) krótki opis historii zespołu i jego dokonań.

 3. Jeden Zespół może zostać zgłoszony tylko przez jeden Formularz Zgłoszeniowy.

 4. Formularz Zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 24.09.2018 r. włącznie.

 5. Komisja Kwalifikacyjna, po dokonaniu przesłuchań, wybierze do dnia 28.09.2018 r. dziesięć Zespołów, które wystąpią przed jury w Klubie Forty Kleparz w Krakowie.

 6. Rozstrzygnięcia Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 7. O wynikach Zespoły zostaną poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą telefoniczną lub elektroniczną na adresy lub numery telefonów podane w Formularzu Zgłoszeniowym.

§ 4. Eliminacje Festiwalu Supportów

 1. Dziesięciu wybranych w Eliminacjach ćwierćfinalistów zobowiązanych jest zagrać na jednym z 10 koncertów w Klubie Forty Kleparz w dacie wyznaczonej przez Organizatora.

 2. Wyboru dnia koncertu dokonuje Organizator.

 3. W przypadku odmowy zaproponowanego przez Organizatora terminu eliminacji, zespół zostaje zdyskwalifikowany.

 4. Miejsce zdyskwalifikowanego zespołu zajmuje kolejny zespół wytypowany przez Organizatora.

 5. Podczas każdego z dziesięciu dni eliminacyjnych wystąpi 1 zakwalifikowany zespół.

 6. Każdy finalista zaprezentuje od 35 do 45 minut własnego materiału.

 7. Podczas dziesięciu dni Eliminacji Jury Festiwalu wyłoni 6 zespołów, które wezmą udział w Warsztatach w Klubie „Muzyczna Owczarnia”.

 8. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Zespołom nie przysługuje jakakolwiek forma odwołania od decyzji Jury.

§ 5. Warsztaty w Muzycznej Owczarni

 1. W przypadku zakwalifikowania się do Eliminacji (zgodnie z zasadami Regulaminu) Zespół zobowiązuje się do wzięcia udziału w Warsztatach w Muzycznej Owczarni, które odbędą się w dniach: 6-12.01.2019 r. w Jaworkach k. Szczawnicy.

 2. Organizator opłaca Zespołom zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia oraz zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia zajęć.

 3. Zespoły uczestniczące w Warsztatach będą pracować nad własnym autorskim materiałem oraz nad wybranym przez nich utworem słowno-muzycznym jednego z małopolskich artystów. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w wybrane przez Zespół utwory.

 4. Zespół w pełnym, zgłoszonym za pomocą Formularza składzie, zobowiązany jest uczestniczyć warsztatach oraz w koncercie finałowym, który odbędzie się 12.01.2019 r. w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. W przypadku braku spełnienia powyższej reguły, Organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zespołu. W powyższej sytuacji na jego miejsce wchodzi kolejny zespół z największą ilością głosów zdobytych podczas Eliminacji.

§ 6. Festiwal Supportów i Finał Festiwalu w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju w ramach Krynicy Żródłem Kultury

 1. Koncerty Półfinałowe oraz Finał odbywać się będą w ramach w Krynicy-Zdroju w dniach: 25.01 – 22.02.2019 r. i zostaną wykonane nieodpłatnie przez Zespół przed koncertem gwiazdy.

 2. O dokładnym przydziale terminów dla poszczególnych Zespołów zdecyduje Organizator na podstawie stylistyki muzycznej danego Zespołu.

 3. Podczas koncertów na żywo Zespoły zobowiązane są do artystycznego wykonania utworów słowno-muzycznych w rozumieniu ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) o łącznym czasie trwania od 30 do 40 minut.

 4. W przypadku koncertu Finałowego, czas trwania koncertów zespołów biorących udział w Festiwalu Supportów wynosi 20 minut.

 5. Zespoły zobowiązane są do wykonywania utworów na żywo. Niedozwolone jest wykonanie koncertu z playbacku czy pół-playbacków.

 6. Zespoły są zobowiązane do podporządkowania się ustaleniom Organizatora, punktualnego stawiania się na próbach oraz przestrzegania dyscypliny czasowej, a także dostosowania się do warunków technicznych zapewnionych przez Organizatora w dniu koncertów.

§ 7. Głosowanie

 1. Głosowanie podczas eliminacji w Klubie Forty Kleparz: 15.10 – 16.12.2018 r.:
  a) Każdy zespół może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
  b) Jury, w trakcie całego Festiwalu Supportów, będzie dysponować 60 głosami (po 15 głosów dla każdego z 4 Członków) na jeden zespół, pozostałe 40 punktów zależy od publiczności i zostanie przydzielonych po zakończeniu głosowania.
  c) Głosowanie publiczności będzie odbywać się dzięki aplikacji wykorzystującej mechanizmy portalu społecznościowego Facebook.
  d) W głosowaniu wyłonionych zostanie 6 Zespołów, które zmierzą się ze sobą
  w koncertach finałowych w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju w ramach Krynicy Żródłem Kultury.
  e) Głosowanie będzie odbywało się w dniach 15.10 – 16.12.2018 r.
  f) 19.12.2018r. na stronie Festiwalu Supportów opublikowane zostaną wyniki głosowania i lista Zespołów, które wezmą udział w koncertach finałowych.

 2. Głosowanie podczas koncertów półfinałowych w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju:
  a) Głosowanie odbywać się będzie w dniach 25.01 – 16.02.2019 r.
  b) Głosowanie publiczności będzie odbywać się dzięki aplikacji wykorzystującej mechanizmy portalu społecznościowego Facebook.
  c) Zespoły będą zaprezentowane na stronie internetowej www.festiwalsupportow.pl według kolejności alfabetycznej.
  d) Głosy publiczności będą przeliczane procentowo (procent głosów oddanych na każdy z 6 zespołów w stosunku do wszystkich oddanych głosów). Wyniki głosowania będą wyświetlane na żywo na stronie internetowej Festiwalu Supportów.
  e) Jury ma do rozdysponowania łącznie 60 punktów.
  f) Wyniki głosowania Jury zostaną ogłoszone do 5 dni po każdym koncercie na stronie Festiwalu Supportów.
  g) Głosy będą przeliczane według schematu: suma wyniku procentowego głosowania publiczności przeliczonego na punkty oraz sumy punktów uzyskanej z głosowania jury.

 3. Głosowanie podczas trwania koncertu finałowego Festiwalu Supportów w ramach Krynicy Zródłem Kultury w dniu 22.02.2019 r.
  3.1 Głosowanie publiczności
  a) Każdy ma możliwość oddania tylko jednego głosu w trakcie głosowania finałowego.
  b) Głosowanie będzie możliwe od chwili rozpoczęcia koncertu pierwszego zespołu do momentu zakończenia koncertu drugiego zespołu.
  c) Głosowanie publiczności będzie odbywać się dzięki aplikacji wykorzystującej mechanizmy portalu społecznościowego Facebook.
  d) Głosy publiczności zostaną opublikowane po ich zliczeniu po ostatnim koncercie finałowym Gwiazdy.
  3.2 Głosowanie Jury
  a) Jury w stałym czteroosobowym składzie oraz Wykładowcy Muzycznej Owczarni mają do rozdysponowania łącznie 60 pkt. na jeden zespół (tj. 15 pkt. na jednego członka Jury).

 4. Wyniki
  a) Wyniki ogłoszone zostaną po koncercie gwiazdy w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju.

§ 8. Nagrody: Kontrakt sponsorski

 1. W przypadku wskazania na Zespół w drodze głosowania przez publiczność oraz Jury,
  Zespół otrzymuje kontrakt sponsorski o wartości 40 000 zł brutto.

 2. Rozliczenie oraz wydatkowanie kontraktu sponsorskiego dookreśla umowa podpisaną z zespołem na etapie eliminacji.

 3. Po otrzymaniu - w drodze głosowania w ramach Regulaminu Projektu (zał. nr 1) - Kontraktu Sponsorskiego, Zespół zobowiązany jest do dnia 1.05.2019 r. do szczegółowego określenia planu i formy wydatkowania Kontraktu. Zespół zobowiązany jest do realizacji Kontraktu Sponsorskiego do dnia 30.11.2019 r.

 4. Rozliczenie kontraktu sponsorskiego w przypadku wyboru Zespołu będzie opiewać na sumę 40 000 zł brutto (słownie: czterdziestu tysięcy złotych)

 5. Rozliczenie opierać się będzie na fakturach VAT wystawionych przez podmioty wykonujące na rzecz Zespołu następujące zlecenia:
  a) Teledysk – limit: 15 000 zł brutto
  b) Produkcja oraz nagranie płyty – limit: 30 000 zł brutto
  c) Promocja oraz PR Zespołu – limit: 10 000 zł brutto
  Przy czym łączna suma wydatków nie może przekraczać kwoty 40 000 zł brutto.

 6. Organizator w porozumieniu z Zespołem może podjąć decyzję o zmianie powyższych limitów przedstawionych w punkcie 5 § 8 nie przekraczając łącznej kwoty brutto.

§ 9. Ustalenia organizacyjne

 1. Zwrot kosztów dojazdu dla Zespołu liczony jest na podstawie odległości od miasta Zespołu (określonego na 30 dni przed datą umowy na oficjalnym profilu Zespołu
  w serwisie społecznościowym Facebook) do miejsca koncertu w I (Eliminacje) i II (Półfinały w Krynicy-Zdroju) etapie Projektu.

 2. W przypadku więcej niż jednej lokalizacji wyszczególnionej na oficjalnym profilu Zespołu w serwisie społecznościowym Facebook, dla celów rozliczeniowych Organizator bierze pod uwagę bliższą lokalizację od miejsca koncertów (według wskazań map Google).

 3. Zwrot kosztów dojazdu dla Zespołu dotyczy jednego środka transportu.

 4. Oszacowanie odległości nastąpi za pomocą map Google, która wyznaczy najkrótszą drogę bez odcinków płatnych w obie strony w wysokości 0,8 zł za 1 km.

 5. Rozliczenie kosztów podróży nastąpi w formie stosownej umowy oraz rachunku.

 6. Jeśli odległość od miejscowości Zespołu według map Google będzie większa w linii prostej niż 250 km, Organizator zapewni nocleg w dniu koncertu II etapu projektu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie się Zespołu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Zespół na etapie zgłoszenia udziela praw do wizerunku w ramach działań organizacyjnych oraz promocyjnych Festiwalu Supportów.

 3. Naruszenie przez Zespół postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje wykluczeniem Zespołu z Projektu oraz pokryciem przez Zespół wszelkich bezpośrednich szkód powstałych
  na Organizatorze w związku z powyższym naruszeniem. Członkowie Zespołu wyszczególnieni w Formularzu Zgłoszeniowym odpowiadają wobec Organizatora solidarnie zgodnie z Artykułem 369 i 366 Kodeksu Cywilnego z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 4. Niespełnienie wszystkich warunków określonych w Regulaminie będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.

 5. Niestawienie się przez Zespół na kolejne etapy Festiwalu lub niewykonanie koncertu oznacza dyskwalifikację Zespołu z udziału w Projekcie.

 6. Zakwalifikowany zespół zobowiązany jest dostarczyć podpisaną Umowę Ramową określającą warunki udziału w Festiwalu Supportów do 16.12.2018.

 7. Organizator może nie dopuścić Zespołu do wykonania koncertu bądź przerwać wykonywanie koncertu w przypadku pozostawania któregokolwiek z członków Zespołu w dniu wykonania koncertu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator ma także prawo przerwać wykonanie koncertu Zespołu w przypadku dopuszczenia się przez Zespół niestosownego zachowania, między innymi takiego jak używanie wulgaryzmów lub zachowań wykluczających kontynuację koncertu.

 8. Organizator może w każdym czasie odwołać koncerty lub zmienić godziny występu Zespołu.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Zespół
  w wyniku odwołania lub zmiany godziny występu.

 10. W przypadku nieodbycia się Projektu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania koncertu przez Zespół.

 11. O nieuregulowanych w regulaminie kwestiach dotyczących Projektu rozstrzyga Organizator.

 12. Dokonując zgłoszenia Zespół oświadcza, iż posiada prawa do artystycznych wykonań utworów słowno-muzycznych zamieszczonych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz, że artystyczne wykonania nie posiadają wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich.

 13. W razie naruszenia jakichkolwiek praw autorskich lub pokrewnych Zespół przejmie całkowitą odpowiedzialność z tytułu ich naruszenia.

 14. Każdy z członków Zespołu udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z artystycznego wykonania utworu słowno-muzycznego przez Zespół i rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz w Internecie,
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono artystyczne wykonanie – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 15. Każdy z członków Zespołu wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalenie dowolną techniką koncertu Zespołu podczas etapów eliminacyjnych i koncertu finałowego oraz wykorzystanie wizerunku utrwalonego zgodnie z pkt.14 na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631), w szczególności w Internecie jako nadanie „na żywo”, retransmisję lub nadanie pojedynczych artystycznych wykonań utworów, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych w szczególności w formie zwiastunów internetowych.

 16. Organizator może przenieść zgody o których mowa w pkt. 14, 15 na osoby trzecie.

 17. Zespół zobowiązuje się solidarnie do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób i podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w pkt. 13, 14, 15 a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Organizatora lub zasądzenia od Organizatora – do zwrotu regresowo na wezwanie Organizatora całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego oraz zastępstwa procesowego. Zespół zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikłego z okoliczności,
  o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 18. Organizator może w każdym czasie zakończyć Projekt, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 19. Z ważnych przyczyn, Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Zespołu Formularza Zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Zespoły postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Formularza Zgłoszeniowego będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez dany Zespół wymogów określonych
  w zdaniu poprzednim.

 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru kontraktu sponsorskiego z przyczyn leżących po stronie Zespołu.

 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
  w komunikacji z Zespołami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 24. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.festiwalsupportow.pl/regulamin.

 25. Wszelkie spory dotyczące niniejszego Projektu zostaną rozwiązane polubownie poprzez negocjacje lub mediacje.

 26. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu bądź w związku z Projektem są sądy powszechne właściwe dla miasta Krakowa.

 27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2018 r.